NO Nama Hakim Jabatan Detail
1 Evi Sofyah, S.Ag., M.H Ketua / Hakim Detail
2 Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H Wakil Ketua / Hakim Detail
3 Syakaromilah, S.H.I., M.H Hakim Detail
4 Siti Khadijah,S.H.I. Hakim Detail
5 H. Ahmad Jajuli, S.H.I. Hakim Detail